Ogólne warunki są również zawarte w każdej wersji próbnej i licencjonowanej Netkiosk pakiety instalacyjne.
Ze względu na nowe wersje i aktualizacje wersji niektóre warunki licencji zawarte w pakietach instalacyjnych mogą się różnić.
Powinieneś zawsze odwoływać się do naszych oficjalnych, aktualnych warunków licencji, wymienionych tutaj na naszej stronie internetowej.

Wszystkie prawa autorskie do programu są wyłącznie własnością autora: jtmkiosksystems.


WARUNKI NETKIOSK DLA WSZYSTKICH WERSJI NETKIOSK.

Od tego momentu Netkiosk będzie określany jako "Program", a jtmkiosksystems będą nazywane "Właścicielem praw autorskich".
Netkiosk jak w "Programie" odnosi się do wszystkich wersji Netkiosk, które są obecnie dostępne lub wcześniej wydane.

 1. Z wyjątkiem licencji na wiele komputerów wszystkie wersje programu są dystrybuowane jako licencja na jeden komputer.
 2. Jeśli musisz zainstalować na dodatkowych komputerach, musisz zakupić dodatkowe licencje.
 3. Pojedyncza licencja netkiosk może zostać wykorzystana do zainstalowania Netkiosk na liczbie komputerów równej liczbie zakupionych licencji.
 4. Pojedyncza licencja Programu może nie zostać zainstalowana na serwerze z zamiarem umożliwienia dostępu użytkownika za pośrednictwem wielu węzłów.
 5. Każdy może używać programu do użytku na jednym komputerze lub na właściwej liczbie komputerów PC, dla których zakupiono licencje na Program.
 6. Możesz przenieść licencję na inny komputer w przypadku, gdy będziesz potrzebował uaktualnić lub zmienić swój komputer.
 7. NIE wolno kopiować tej instalacji lub licencji do użytku na innym komputerze bez zakupu odpowiedniej liczby licencji na pokrycie wszystkich komputerów PC, na których zainstalowano program.
 8. Wszystkie licencje są ważne przez okres 12 miesięcy i są odnawiane raz w roku.
 9. Licencja odnawialna umożliwia korzystanie z licencjonowanego oprogramowania przez okres obowiązywania licencji.
 10. Po upływie okresu obowiązywania licencji można odnowić istniejącą licencję.

Obecni klienci.

 1. Ceny licencji pochodzą z pierwotnej daty zakupu.
 2. Ceny licencji na odnowienie są od początkowej daty zakupu.

Ogólne warunki: dotyczy wszystkich produktów Netkiosk.

Netkiosk jest licencjonowanym oprogramowaniem zastrzeżonym i dlatego może być używany tylko zgodnie z warunkami licencji. Program nie może być wynajmowany ani dzierżawiony, ale może zostać w całości przeniesiony w całości, jeśli osoba, która go otrzymała, wyraża zgodę na warunki niniejszej licencji i jeśli oryginalny pakiet nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowany.

Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedaćmodyfikować, dekompilować, dezasemblować, w inny sposób odtwarzać kod źródłowy lub przekazywać program lub jakikolwiek inny podzestaw programu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie. Żadna osoba ani firma nie może dystrybuować oddzielnych części pakietu bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Program nie może być rozpowszechniany w jakimkolwiek innym pakiecie oprogramowania bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Hacki / pęknięcia, klucze lub generatory kluczy mogą nie być zawarte w tej samej dystrybucji. Każde takie nieuprawnione użycie skutkuje natychmiastowym i automatycznym rozwiązaniem niniejszej licencji i może skutkować wszczęciem postępowania karnego i / lub cywilnego.

Program jest dystrybuowany "tak jak jest". Żadna gwarancja nie jest wyrażona lub dorozumiana, w tym między innymi domniemane gwarancje wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Korzystasz z programu na własne ryzyko. Ani autor (autorzy), ani agent (y) Autorów nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych, szkody, utratę zysków lub jakiekolwiek inne straty podczas używania lub niewłaściwego użytkowania tego oprogramowania.

Instalowanie i używanie programu oznacza akceptację niniejszych warunków niniejszej licencji.
Jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej licencji, musisz usunąć pliki programów z urządzeń pamięci masowej i zaprzestać korzystania z produktu.

Wszystkie prawa, które nie zostały tu wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez jtmkiosksystems.

Koniec licencji.


WARUNKI LICENCJI NETKIOSK DLA WSZYSTKICH WERSJI TESTOWYCH NETKIOSK

WARUNKI LICENCJI NETKIOSK
Od tego momentu Netkiosk będzie określany jako "Program", a jtmkiosksystems będą nazywane "Właścicielem praw autorskich".
Netkiosk jak w "Programie" odnosi się do wszystkich wersji Netkiosk, które są obecnie dostępne lub wcześniej wydane.
Licencja dla programu:
Program jest dystrybuowany jako wersja TRIAL tylko do celów oceny i przez okres nie przedłużający się 7 dni.
To znaczy:
1. Wszystkie prawa autorskie do programu należą wyłącznie do jego autora: jtmkiosksystems.
2. Każdy może używać programu do celów oceny tylko w jakimkolwiek celu prawnym.
Program nie może być wynajmowany ani dzierżawiony, ale może zostać w całości przeniesiony w całości, jeśli osoba, która go otrzymała, wyraża zgodę na warunki niniejszej licencji i jeśli oryginalny pakiet nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowany.
3. Żadna osoba ani firma nie może dystrybuować oddzielnych części pakietu bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Program nie może być rozpowszechniany w jakimkolwiek innym pakiecie oprogramowania bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
Hacki / pęknięcia, klucze lub generatory kluczy mogą nie być zawarte w tej samej dystrybucji.
4. PROGRAM DYSTRYBUUJE "TAK, JAK JEST". ŻADNA GWARANCJA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU JEST WYRAŻONA LUB DOMNIEMANA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. KORZYSTASZ Z PROGRAMU NA WŁASNE RYZYKO. ANI AUTORA, ANI AUTORA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW LUB JAKIEKOLWIEK INNE RODZAJE STRAT PO WYKORZYSTANIU LUB UMIESZCZANIU TEGO OPROGRAMOWANIA.
5. Użytkownik nie może używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, wydzierżawiać, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego ani przenosić Programu ani żadnego innego podzbioru Programu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie.
Każde takie nieuprawnione użycie skutkuje natychmiastowym i automatycznym rozwiązaniem niniejszej licencji i może skutkować wszczęciem postępowania karnego i / lub cywilnego.
6. Wszystkie prawa, które nie zostały tu wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez jtmkiosksystems. Wszelkie warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
7. Instalowanie i używanie Program oznacza akceptację niniejszych warunków niniejszej licencji.
8. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej licencji, musisz usunąć pliki programu z urządzeń pamięci masowej i zaprzestać korzystania z produktu.
Koniec licencji.